Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ważny od 22.Października 2023 roku

 

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Informacje o Produktach
 4. Składanie zamówień
 5. Ceny
 6. Dostawa i odbiór
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Anulowanie zamówienia
 9. Reklamacje
 10. Gwarancja
 11. Recenzje
 12. Polityka prywatności
 13. Postanowienia końcowe

 

 1. Definicje

 

 • HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 • KLIENT (KUPUJĄCY) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 • KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą ze Spółką za pośrednictwem Sklepu umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.
 • KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji Umów, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę.
 • PRODUKT (TOWAR) - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
 • REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.mintnation.pl. za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów)
 • STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 • SPRZEDAWCA – MintNation – Bernhard Steiger, ul. Zaplocie 214, 02-970 Warszawa prowadząca Sklep dostępny pod domeną www.mintnation.pl
 • UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • UŻYTKOWNIK – Klient lub osoba korzystająca z treści zawartych na stronie Sklepu, zapoznająca się z Produktami lub opiniująca Produkty.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki
 • RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa zasady:

- korzystania ze Sklepu,

- składania Zamówień,

- dostarczania Produktów,

- uiszczenia ceny sprzedaży oraz innych opłat,

-uprawnień Klienta związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.

 

 • Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może:

- zapoznać się z Produktami,

- zawrzeć umowę sprzedaży Produktów,

- bezpłatnie zamówić Newsletter.

 

 • Sklep prowadzony jest przez spółkę MintNation – Bernhard Steiger. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaplocie 214, 02-970 Warszawa zwaną dalej "Sprzedawcą" NIP 526 2253 259, REGON 525447068.

 

 • Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres kontakt@mintnation.pl,

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres MintNation, ul. Zaplocie 214, 02-970 Warszawa

 

 • Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

 • Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

- urządzenia z dostępem do sieci Internet,

- zainstalowanej w aktualnej wersji przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

- aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

 • Sklep realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium Polski.

 

 1. Informacje o Produktach:
  • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  • Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu przedstawia informacje o głównych cechach Produktu, w tym cenie, dostępności Produktu i czasie realizacji zamówienia oraz o głównych cechach Usług.
  • Informacje dotyczące sposobów dostawy i ich kosztów oraz sposobach płatności dostępne są w zakładce: „Płatności i wysyłka” oraz w formularzu składania zamówienia po przejściu do podstrony „KOSZYK” w zakładce: „Płatność i dostawa”. .

 

 1. Składanie zamówień
  • W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu lub Produktów poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” a następnie wybrać sposób płatności i dostawy.
  • Za pośrednictwem formularza Klient dokonuje wyboru:

- Produktu i jego ilości,

- sposób płatności,

- sposób dostawy.

 

4.3. Po uzupełnieniu danych wskazanych w punkcie 4.1 oraz 4.2 w formularzu pojawia się podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem:

- kosztu Produktu/Produktów tj łącznej ceny,

- kosztu dostawy,

- ewentualnych rabatów.

4.4. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz uzupełnieniu danych Klienta niezbędnych do realizacji Umowy co następuje po zalogowaniu się na Konto Klienta lub bez konieczności utworzenia Konta Klienta po podaniu danych niezbędnych do realizacji Umowy – danych odbiorcy oraz adresu dostawy i adresu poczty elektronicznej.

4.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji –  w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

 1. Ceny
  • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Płatności i wysyłka”.
  • Do każdego zamówienia wystawiany jest faktury VAT. Faktura jest przekazywana Klientowi wraz z zamówionym towarem lub na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia.
  • Zapłata ceny może nastąpić:
   • w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w zakładce „Kontakt” zamieszczonej na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
   • poprzez PayU po złożeniu zamówienia,
   • za pobraniem przy odbiorze.

 

 1. Dostawa i odbiór
  • Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
  • Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru zgodnie z postanowieniami ust. 5.
  • Koszt dostawy zależny jest od wartości Zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianych Towarów. Sprzedawca podaje informację o koszcie dostawy na stronach Sklepu internetowego.
  • Dostawa Towarów jest możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na terytorium wybranych krajów europejskich, za pośrednictwem podmiotów (operatorów pocztowych, kurierów) współpracujących ze Sprzedawcą. Więcej informacji na temat dostawy podanych jest na stronach Sklepu internetowego. W przypadku dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca przedstawia Klientowi indywidualną wycenę kosztu dostawy zagranicznej i dokonuje z Klientem indywidualnych uzgodnień w odniesieniu do sposobu oraz kosztu dostawy zagranicznej.
  • Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
  • Sprzedawca nie oferuje możliwość odbioru osobistego.
  • Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia Zamówienia oraz dostępności zamówionych Towarów u Sprzedawcy. Dla towaru dostępnego w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca powinien wykonać Umowę sprzedaży najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu.
  • Jeżeli towar jest dostępny u Sprzedawcy, Towar jest wysłany do Klienta: przez Sprzedawcę  do 5 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  • Klient podczas odbioru przesyłki z Towarem powinien ją dokładnie sprawdzić w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z Zamówieniem. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy zażądać od przewoźnika lub operatora pocztowego (jeśli ma to zastosowanie) sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (nalepki „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

 

 • Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego Produktu (objęcia rzeczy w posiadanie) lub w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego wiele rzeczy dostarczanych osobno – od dnia dostarczenia ostatniego z zamówionych Produktów.

 

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy podane w punkcie 2.4).

 

 • Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 • W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę za zwrot w inny sposób, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Konsumenta.

Konsument zwraca lub przekazuje rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po poinformowaniu Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Koszty bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Konsument.

 

 • Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i weryfikacji rzeczy.

 

 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m.in. nie dotyczy ono umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 1. Anulowanie zamówienia

Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia na zasadach określonych w pkt. 7 od momentu złożenia zamówienia do momentu jego realizacji.

 

 1. Reklamacje

 

 • Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Konsumentowi, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
 • Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 • Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 • Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient stwierdzi, że dotknięty jest on wadami lub jest uszkodzony, powinien niezwłocznie odesłać go na swój koszt, na adres Sprzedawcy. Do odesłanego produktu należy dołączyć pisemny opis wady.
 • Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 • W przypadku uwzględnienia roszczenia Konsumenta, Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 • Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lecz nie dłuższym niż 14 dni od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 • Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 • Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lu wymiany Produktu,

2) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu w terminie 14 dni,

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę,

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 1)-3) powyżej,

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 • Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 • Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 • W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Gwarancja
  • Produkty oferowane przez Sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora
  • Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi rok licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.

 

 1. Opinie
  • Sprzedawca nie dopuszcza możliwości wystawienia opinii dla Produktów

 

 1. Korzystanie z Newslettera
  • W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach Sklep zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości.
  • Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.mintnation.pl, usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).
  • Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w wyznaczonym miejscu na stronie głównej Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola "Zapisz" ikony szarej koperty. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.
  • Klient, może jednak w każdym momencie, dokonać rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie na odpowiedni link znajdujący się na jego końcu: „rezygnuję z Newslettera” lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@mintnation.pl zawierającej jego rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Ochrona danych osobowych
  • Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie Sklepu internetowego.
  • w każdym wypadku dotyczącym danych osobowych kontakt z Administratorem danych może odbywać się za pośrednictwem poczty tradycyjnej- na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt. 11.1., lub poczty elektronicznej kontakt@mintnation.pl
  • W Sklepie Internetowym Sprzedawca przetwarza dane Użytkowników oraz osób niezarejesrtowanych (Klientów lub subskrybentów newslettera) w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.
  • Sprzedawca przetwarza:
   • dane identyfikujące osobę (imię, nazwisko, NIP),
   • dane kontaktowe (adres, nr telefonu),
   • dane transakcyjne (nr rachunku bankowego w przypadku tej formy płatności).
  • Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie:
   • 6 ust. 1 lit. a RODO- w przypadku wyrażenia zgody na przedstawianie informacje handlowe dotyczące usług i produktów,
   • 6 ust. 1 lit. b RODO- w celu realizacji zamówienia,
   • 6 ust. 1 lit. c RODO- w przypadku konieczności wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy jako Administratorze danych (np. do celów podatkowych),
   • 6 ust. 1 lit. f RODO- w celach reklamowych i statystycznych w związku z uzasadnionym interesem Administratora danych, zgodnie z obowiązującą polityką prywatności.
  • Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy na jakiej dane są przetwarzane. W przypadku:
   • wyrażenia zgody - do momentu jej odwołania za pośrednictwem właściwego linku lub poczty email na adres kontakt@mintnation.pl
   • realizacji zamówienia- przez okres jego realizacji lub najpóźniej do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
   • wykonania obowiązku prawnego- przez okres wskazany we właściwych przepisach,
   • uzasadnionego interesu Administratora- do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez podmiot danych.
  • Odbiorcami danych osobowych są:
   • Pracownicy Sprzedawcy,
   • Podmioty zewnętrzne świadczące usługi outsourcingowe takie jak: poczta, kurier, faktoring, księgowość, czy wsparcie IT,
   • Inni Administratorzy, np. PayU.pl, Paypal,
  • Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.
  • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
 • ich sprostowania- w przypadku ich nieprawidłowości,
 • usunięcia- w przypadkach przewidzianych prawem,
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • ich przenoszenia
 • Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody
 • w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe podlegają profilowaniu w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów Sprzedawcy do zindywidualizowanych potrzeb Klientów, zgodnie z polityką cookies.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz przekazaniem Produktu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na przekazanie tekstu niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku, Regulamin zostanie przesłany Klientowi na wskazany przez niego w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Zmiany Regulaminu wejdą w życie z chwilą ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www. Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  • Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może wnieść wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596